Česko-německé fórum mládeže

 
 

Jaké jsou cíle Česko-německého Fóra mládeže?

Česko-německé fórum mládeže spojuje mladé lidi z České republiky a Německa.

Nabízí jim rámec pro návrhy konstruktivních řešení současných společenských

problémů z česko-německé perspektivy. Cílem této dvojstranné diskuzní platformy je,

aby hlas mladých lidí mezi 16 a 25 lety v oblasti společenských a politických událostí

byl slyšet a aby se tito lidé aktivně podíleli na dialogu mezi oběma zeměmi. Za tímto

účelem se mluvčí Česko-německého fóra mládeže účastní zasedání Rady Českoněmeckého

diskuzního fóra. Kromě toho se účastní členové a členky Fóra mládeže

každoročních konferencí Diskusní fóra a dalších akcí.

 

Jak vzniklo Česko-německé fórum mládeže?

Vznik Fóra mládeže vychází z iniciativy mladých lidí z České republiky a Německa. Již

v roce 1997 byla ministry zahraničí obou zemí ustanovena Koordinační rada pro

Česko-německé diskusní fórum jako důkaz důrazu na větší účast mladé generace na

oficiálním česko-německém dialogu. V roce 2001 pak Rada (dříve Koordinační rada)

založila Česko-německé fórum mládeže. Patronkou Fóra na německé straně se stala

předsedkyně česko-německé poslanecké skupiny a bývalá poslankyně Bundestagu,

Petra Ernstberger. Na české straně se role patrona ujal někdejší senátor a ministr

zahraničních věcí Josef Zieleniec.

 

Kdo tvoří Fórum mládeže?

Fórum tvoří 30 členů a členek (15 za každou zemi) ve věkovém rozmezí 16 až 25 let.

Všichni členové a členky se Fóra účastní dobrovolně a samostatně. Konkrétní nápady

na projekty pak společně rozvíjejí a realizují ve bilaterálních pracovních skupinách.

Na úvodním setkání Fóra si členové a členky zvolí na každé straně jednoho mluvčího/

mluvčí a jeho zástupce/zástupkyni. Spolu s koordinátory/koordinátorkami tvoří mluvčí a

jejich zástupci/zástupkyně organizační tým.

Organizačních záležitostí Fóra mládeže se ujímají koordinátoři/koordinátorky na české

a německé straně, jimž nenáleží žádný politický mandát a nejsou sami/y členy/

členkami Fóra mládeže.

Přípravu a podporu projektů zaštiťují nositelské organizace „Freunde des Deutschtschechischen

Jugendforums e. V.” a „Přátelé Česko-německého fóra mládeže, z. s.”,

které jsou složeny převážně z bývalých členů a členek Fóra mládeže.

 

Jak pracuje Fórum mládeže?

Funkční období Fóra mládeže trvá rok a půl. Následuje pětiměsíční překlenovací

období, které slouží k dalšímu rozvoji výsledků projektů a jejich komunikaci.

Pět dvojjazyčných skupinek zpracovává vlastní projekty zapadající do konkrétního

zastřešujícího tématu. Téma pro současné 10. funkční období Fóra mládeže je „Jakou

budoucnost (s)tvoříme?”. Hlavními tématy předchozích ročníků byly „Jaké vzdělání

potřebujeme?”, či „Udržitelný rozvoj - udržitelná Evropa.” Byly tak vytvořeny projekty

zabývající se otázkami jako např. politické vzdělávání mladých lidí, každodenní život v

obou společnostech a možnosti pobytu v sousední zemi. Nicméně i okruhy jako jsou

integrace, alternativní zdroje energie či hospodářská a finanční krize již mohly být

nahlíženy z této česko-německé perspektivy. Konkrétními výstupy byly publikace,

krátké filmy, panelové diskuze, simulační hry a mnoho dalších.

Jedním z nejúspěšnějších je projekt „Do Německa na zkušenou", který existuje dodnes.

Zástupci a zástupkyně tohoto projektu představují studentům a studentkám na českých

školách možnosti studia v sousední zemi.

Projekty a aktivity Česko-německého fóra mládeže jsou financovány prostřednictvím

Českého-německého fóra budoucnosti, Koordinačního centra česko-německých výměn

mládeže Tandem, stejně jako Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České

republiky (MŠMT ČR).

 

Další informace a aktuality naleznete zde a na facebooku.

Česko-německé fórum mládeže
 
Česko-německé fórum mládeže
 
Česko-německé fórum mládeže
 
Česko-německé fórum mládeže